SZEROKA OFERTA WÓZKÓW ELEKTRYCZNYCH INFORMACJA KIEROWNIK PROJEKTU REHABILITACJA TEL. 694 482 137

PROGRAM Aktywny Samorząd 2015 (AS 2015) dawniej Pegaz

Nie ma jeszcze informacji jak będzie przebiegał program w tym roku.

Jeśli nie chcesz przegapić startu programu zgłoś swoją chęć dopisania do listy zainteresowanych, a poinofrmujemy Cię gdy PFRON ujawni szczegóły:

Poniżej ramy programowe ostatniej edycji, AS 2014:

dofinansowania do zakupu inwalidzkich wózków o napędzie elektrycznym funkcjonował pod szyldem:
Obszaru C - likwidacji barier w poruszaniu się:
Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Osoby, które mogły ubiegać się o dofinansowanie, musiały:

 • posiadać znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • być w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej ( wiek emerytalny) bądź też być zatrudnionymi,
 • posiadać dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
(brak takiej możliwości powinien wynikać z dysfunkcji charakteryzującej się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie co najmniej jednej kończyny dolnej i górnej; stan ten może wynikać ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. amputacje, porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe) i musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim).

Pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,

Limit dofinansowania to 7.000 zł,
Istnieje możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania maksymalnie do 20.000
zł w indywidualnych przypadkach, gdy:

 • zwiększenie tej kwoty umożliwi zakup wózka dopasowanego do indywidualnych potrzeb zdrowotnych
 • celowość zwiększenia kwoty dofinansowania zostanie potwierdzona przez eksperta powołanego przez realizatora programu

Wkład własny osoby biorącej udział w programie to 10% ceny brutto zakupu

W 2014 roku preferowane będą wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

 • tudiują,
 • uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych,
 • realizują obowiązek szkolny, wykazując osiągnięcia w nauce i wychowaniu (średnia ocen powyżej 4,00 lub udział w konkursach albo w olimpiadach szkolnych, wyróżnienia, wolontariat),
 • realizują obowiązek szkolny, mając miejsce zamieszkania na terenie obszaru wiejskiego,
 • wykażą, że wnioskowany przedmiot dofinansowania podniesie: jakość wykonywanej pracy lub poziom wykształcenia,
 • są aktywne zawodowo i jednocześnie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe,
 • które jednocześnie działają na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych
 • które w sposób aktywny poszukują pracy lub starają się lepiej przygotować do jej podjęcia lub do dalszego kształcenia (np. współpraca z doradcą zawodowym, trenerem pracy, psychologiem),

Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym do 30 września (data rozpoczęcia zależy od danej placówki)


Dofinansowania do napraw wózków elektrycznych w tym roku będą realizowane pod szyldem:
Obszaru C - likwidacji barier w poruszaniu się:
Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Limit dofinansowania to 2.000 zł. Nie wymaga się wkładu własnego.

Ważną informacją jest, że:
beneficjentów programu, którzy uzyskali pomoc w pokryciu kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w 2013 roku oraz wcześniejszych programów przewidujących analogiczne wsparcie nie obowiązuje karencja w uzyskaniu kolejnych środków PFRON na ten sam cel, niezależnie od okresu karencji przewidzianego wówczas w ramach programu.
Wystarczy, że posiadany wózek stracił okres gwarancyjny.


Kierownik Projektu Rehabilitacja
Bartłomiej Woynicz
tel. 694 482 137
 
Wózki inwalidzkie aktywne
Wózki inwalidzkie ręczne
Wózki inwalidzkie ręczne
Wózek inwalidzki aktywny dziecięcy
Wózki inwalidzkie elektryczne
Laski inwalidzkie
Balkoniki i podpórki
Balkoniki i podpórki